De kleine wereld van
Jeroen Sprenger

Verlaging btw op arbeidsintensieve diensten -
Voorstel voor PvdA verkiezingsprogramma


Aanleiding  

In de werkgroep Arbeid van de Wiardi Beckmann Stichting (WBS) is enkele malen gesproken over het ‘oppoetsen van de A van Arbeid in de PvdA, door in het verkiezingsprogramma een stevig accent te leggen op voor werknemers belangrijke onderwerpen. Immers, tweederde tot driekwart van de beroepsbevolking heeft een MBO-achtergrond. Juist voor hen moet de PvdA perspectief bieden.

Eén van de voorstellen die in de genoemde werkgroep is besproken betreft het verlagen van het btw-tarief op arbeidsintensieve diensten, in het bijzonder op de bouwproductie. Daarmee zijn in de periode 2013-2014 goede resultaten geboekt.

Redactievoorstel

Eén van de snelst werkende instrumenten voor verbetering van de werkgelegenheid is het verlagen van het btw-tarief op werkzaamheden aan ‘de bestaande woning’. Het voordeel van deze maatregel op vele anderen is, dat er weinig of geen sprake is van bureaucratie. Particuliere woningbezitters besteden eigen spaargeld aan verbetering van de eigen woning, bijvoorbeeld om die ‘duurzamer’ en energiezuiniger te maken zoals door het plaatsen van zonnepanelen.

Deze maatregel heeft in 2013 en 2014 € 520 miljoen respectievelijk € 360 miljoen extra productie uitgelokt met een werkgelegenheidseffect van 5.000 tot 3.000 arbeidsjaren.[i] Dat effect bestaat uit 2 elementen: het naar voren halen van reeds bestaande plannen voor bouwbestedingen en het verlagen van de prijs van bouwproductie. Het eerste effect is tijdelijk, het tweede structureel.

De PvdA is er voorstander van ook beheerders van woningen, zoals de woningbouwcorporaties, bij onderhoudswerkzaamheden en bij het energiezuiniger maken van hun woningvoorraad in aanmerking te laten komen voor het lage btw-tarief.

Nadere toelichting

De voorgestelde maatregel is effectief voor de werkgelegenheid in de bouw en voor de grote slag die de komende jaren op ‘duurzaamheid’ moet worden geslagen. Dat is niet alleen een overheidstaak, maar ook een van burgers. De rente op spaargeld is op dit moment minimaal, burgers laten investeren in werkgelegenheid en duurzaamheid heeft voor hen een hoger rendement. Daarnaast zijn de kosten voor de overheid minimaal. De bijbehorende bureaucratie bij het toezien op een juiste toepassing van de regels is beperkt. Daarnaast ontvangt de overheid geen inkomsten bij het ‘slapen van spaargelden’. Door het uitlokken van particuliere productie ontstaan er verderop in de keten inkomsten van de overheid in de vorm van belastingen en btw-heffing.

Ingediend op persoonlijke titel in de procedure voor de opstelling van het PvdA Verkiezingsprogramma 2017 - Najaar 2016

[i] Zie EIB-rapporten Effecten van het Woonakkoord en Effecten van een aantal maatregelen gericht op stimulering van de woningbouw (2013)